http://sharifan.sellfile.ir/prod-1754536-معرفی+و+ارائه+درس+دانشگاهی+مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1753818-معرفی+و+ارائه+سمینار+آموزشی+نوآوری+در+مباحث+فرایندی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1753817-معرفی+و+ارائه+سمینار+آموزشی+نوآوری+در+مباحث+بازاریابی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1753816-معرفی+و+ارائه+سمینار+آموزشی+نوآوری+در+مباحث+سازمانی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1753814-معرفی+و+ارائه+سمینار+آموزشی+نوآوری+در+مباحث+بانکی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1753813-معرفی+و+ارائه+سمینار+آموزشی+نوآوری+در+مباحث+مالی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1753732-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+انتقال+تکنولوژی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751899-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+رشد+و+توسعه.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751897-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+خرد+و+دانش.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751896-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+مالکیت+معنوی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751894-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+کارآفرینی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751893-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+علم+و+دانایی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751892-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+جهانی+شدن.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751891-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+ارزش+و+قیمت+گذاری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751889-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+تحقیق+و+توسعه.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751887-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+پیش+بینی+و+آینده+نگاری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751884-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+ارزیابی+تکنولوژی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751882-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری+_+خلاقیت+و+نوآوری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751069-توسعه+اقتصادی+و+برنامه+ریزی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751049-مدیریت+بازار+و+بازاریابی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751033-رفتار+سازمانی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1751015-مدیریت+و+سازمان.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1750769-مدیریت+استراتژیک.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723510-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+8+بازاریابی+اینترنتی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723507-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+7+بازاریابی+اجتماعی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723505-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+6+مدیریت+برند.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723501-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+5+مدیریت+بازار.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723498-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+4+برنامه+ریزی+پابرچا+و+اصول+بازاریابی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723461-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+3+مرور+مدل+های+موجود+در+برنامه+ریزی+و+برنامه+ریزی+استراتژیک.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723460-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+2+مفاهیم+و+تعاریف+برنامه+ریزی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723454-آینده+پژوهی+در+بازاریابی+_+بخش+1+مفاهیم+و+تعاریف+آینده+پژوهی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723169-مدیریت+برند.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723160-آشنایی+و+تدوین+سند+چشم+انداز.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723152-خلاقیت+و+نوآوری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723138-اقتصاد+پس+از+ظهور.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723132-ارزیابی+عوامل+موثر+بر+آموزش+کارکنان+با+معرفی+استاندارد+توسعه+گر+کارکنان.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723120-سیستمی+برای+سنجش+بانکداری+اسلامی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723112-سیستم+مدیریت+استعدادها.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1723097-مدیریت+تکنولوژی+و+نوآوری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714868-مفاهیم+عمومی+مدیریت+استعدادها.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714866-مدیریت+نوآوری.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714863-سیستم+مدیریت+استعدادها.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714861-پیاده+سازی+سیستم+مدیریت+استعدادها.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714857-بانکداری+جامع+_+بانکداری+شرکتی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714853-بانکداری+جامع+_+بانکداری+مدرن.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714852-بانکداری+اسلامی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714835-بانکداری+جامع+_+بانکداری+اختصاصی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714826-بانکداری+در+شبکه+های+اجتماعی+مجازی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714805-آینده+پژوهی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/prod-1714801-اقتصاد+دیجیتالی.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-142233-فایل+های+با+فرمت+خانواده+WORD.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-142234-فایل+های+با+فرمت+خانواده+POWER+POINT.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-142235-فایل+های+با+فرمت+خانواده+PDF.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-149563-فایل+های+ویژه+و+سفارشی+برای+سازمان+ها.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-149586-فایل+های+ویژه+و+سفارشی+برای+دانشجویان.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-154116-فایل+های+فناوری+های+مالی+و+بانکداری+مدرن.html monthly http://sharifan.sellfile.ir/cat-154117-فایل+های+معرفی+دروس+و+سمینارها+آموزشی.html monthly