فروشگاه محصولات دانش مدیریت تکنولوژی و مدیریت بانکداری
مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه مدیریت تکنولوژی و نوآوری های فناورانه

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مفاهیم عمومی مدیریت استعدادها 2,000 تومان
مدیریت نوآوری 2,000 تومان
سیستم مدیریت استعدادها 2,000 تومان
پیاده سازی سیستم مدیریت استعدادها 2,000 تومان
بانکداری جامع - بانکداری شرکتی 2,000 تومان
بانکداری جامع - بانکداری مدرن 2,000 تومان
بانکداری اسلامی 2,000 تومان
بانکداری جامع - بانکداری اختصاصی 2,000 تومان
بانکداری در شبکه های اجتماعی مجازی 2,000 تومان
آینده پژوهی 2,000 تومان
اقتصاد دیجیتالی 2,000 تومان
معرفی و ارائه درس دانشگاهی: مدیریت تکنولوژی و نوآوری 2,000 تومان
معرفی و ارائه سمینار آموزشی: نوآوری در مباحث فرایندی 2,000 تومان
معرفی و ارائه سمینار آموزشی: نوآوری در مباحث بازاریابی 2,000 تومان
معرفی و ارائه سمینار آموزشی: نوآوری در مباحث سازمانی 2,000 تومان
معرفی و ارائه سمینار آموزشی: نوآوری در مباحث بانکی 2,000 تومان
معرفی و ارائه سمینار آموزشی: نوآوری در مباحث مالی 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - انتقال تکنولوژی 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - رشد و توسعه 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - خرد و دانش 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مالکیت معنوی 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - کارآفرینی 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - علم و دانایی 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - جهانی شدن 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - ارزش و قیمت گذاری 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - تحقیق و توسعه 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - پیش بینی و آینده نگاری 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - ارزیابی تکنولوژی 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری - خلاقیت و نوآوری 2,000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 2,000 تومان
مدیریت بازار و بازاریابی 2,000 تومان
رفتار سازمانی 2,000 تومان
مدیریت و سازمان 2,000 تومان
مدیریت استراتژیک 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 8: بازاریابی اینترنتی 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 7: بازاریابی اجتماعی 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 6: مدیریت برند 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 5: مدیریت بازار 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 4: برنامه ریزی پابرچا و اصول بازاریابی 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 3: مرور مدل های موجود در برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 2: مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی 2,000 تومان
آینده پژوهی در بازاریابی - بخش 1: مفاهیم و تعاریف آینده پژوهی 2,000 تومان
مدیریت برند 2,000 تومان
آشنایی و تدوین سند چشم انداز 2,000 تومان
خلاقیت و نوآوری 2,000 تومان
اقتصاد پس از ظهور 2,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر آموزش کارکنان با معرفی استاندارد توسعه گر کارکنان 2,000 تومان
سیستمی برای سنجش بانکداری اسلامی 2,000 تومان
سیستم مدیریت استعدادها 2,000 تومان
مدیریت تکنولوژی و نوآوری 2,000 تومان

تعداد صفحه(1):